LISAINFO
+372 453 8660
info@saaremaakook.ee
Oleme avatud: E-R 8-16

Privaatsuspoliitika

5. PRIVAATSUSTINGIMUSED

5.1. Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi Privaatsustingimused) kehtivad aadressil www.saaremaaköök.ee asuva e-poe Klientide isikuandmete töötlemisel. Privaatsustingimused on Saaremaa Köögi müügitingimuste lahutamatu osa. Müüjal on õigus Privaatsustingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada. Privaatsustingimuste muudatustest teavitame Saaremaa Köögi kodulehe kaudu.

5.2. Vastutav töötleja ja andmekaitsespetsialist:

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Saaremaa Köök OÜ, registrikood 1460669, Tehnika 5, Kuressaare linn, Saaremaa vald, 93815 Saare maakond, telefon 453 8660, e-post: info@saaremaakook.ee.

5.3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted:

5.3.1. Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega ning käesolevate Privaatsustingimustega. 

5.3.2. Isikuandmete kaitse on tagatud läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete. Kasutusele on võetud kõik vajalikud meetmed isikuandmete kaitseks. Isikuandmete töötlemisel piirdutakse vähimaga, mis on iga konkreetse töötlemistoimingu puhul vajalik selleks, et täita isikuandmete töötlemise eesmärk.

5.4. Milliseid isikuandmeid töödeldakse

5.4.1. Anonüümse (külalisest) Kliendi puhul:

Kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kauba kohaletoimetamise aadress, tellimuse esitamisel lisatud kommentaar, pangakonto number, tellimuse sisu, kaupade maksumus ja arveldusandmed, Kliendi hinnangud ja kommentaarid, klienditoe andmed, IP aadress ja teised võrguidentifikaatorid, ärikliendi puhul ka ettevõtte nimi, registrikood, juriidiline aadress, KMKR, kontaktisiku andmed (nimi, e-posti aadress, telefon).

5.4.2. Registreeritud/sisselogitud Kliendi puhul:

Kliendi poolt sisestatud ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kauba kohaletoimetamise aadress(id), tellimuse esitamisel lisatud kommentaar, pangakonto number, tellimuse sisu, kaupade maksumus ja arveldusandmed, ostuajalugu, lemmiktooted, Kliendi poolt koostatud ostunimekirjad, Kliendi hinnangud ja kommentaarid, klienditoe andmed, IP aadress ja teised võrguidentifikaatorid, ärikliendi puhul ka ettevõtte nimi, registrikood, juriidiline aadress, KMKR, kontaktisiku andmed (nimi, e-posti aadress, telefon).

5.5. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

5.5.1. Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid eelkõige Saaremaa Köögi pakutavate kaupade (edaspidi Tooted) ostmise eesmärgil Kliendi poolt esitatud tellimuste (edaspidi Tellimused) täitmise eesmärgil (sh Tellimuste haldamiseks, Tellimustega seotud informatsiooni edastamiseks, Toodete eest arveldamiseks, Toodete kättetoimetamiseks), registreeritud püsiklientide puhul ka Saaremaa Köögi kliendikonto haldamise eesmärgil.

5.5.2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud Toodete ülevaate koostamiseks, müügistatistika kogumiseks, tarbimisharjumuste uurimiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

5.5.3. Pangakonto numbrit kasutatakse Kliendile maksete tagastamiseks.

5.5.4. Lisaks kasutatakse Kliendi andmeid vajadusel Kliendiga suhtlemiseks (näiteks Kliendi päringutele vastamiseks ja pretensioonide lahendamiseks), teenuste edasiarendamiseks, puudutavate küsitluste ja loosimiste läbiviimiseks ning enda õiguste kaitsmiseks võimalike vaidluste lahendamisel.

5.5.5. Juhul, kui Klient on avaldanud selleks soovi, töödeldakse Kliendi andmeid ka Saaremaa Köögi uudiskirjade saatmiseks, personaalsete pakkumiste koostamiseks ja saatmiseks.

5.5.6. Kliendi IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

5.5.7. Veebileht kasutab küpsiseid nii ostusessiooni korraldamiseks kui ka kasutamisstatistika kogumiseks.

5.5.8. Õiguslik alus. Kliendi teenindamisel toimub isikuandmete töötlemine Kliendiga sõlmitud lepingu alusel (leping sõlmitakse Saaremaa Köögi kasutustingimustega nõustumisel enne Tellimuse esitamist). Lisaks töötleb Müüja Kliendi isikuandmeid seadusega sätestatud kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine), Kliendi nõusoleku alusel (näiteks turundusmaterjalide ja pakkumiste saatmisel), Müüja õigustatud huvist lähtudes v.a juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kliendi huvid (näiteks teenuse kvaliteedi ja kliendirahulolu uuringute läbiviimine ja analüüsimine, e-poe teenuste arendamine, küpsiste töötlemine).

5.6. Isikuandmete säilitamine

Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid vaid nii kaua kui see on vajalik eesmärkide ning seadusest tulenevate Müüja kohustuste täitmiseks. Pärast seda Kliendi isikuandmed kustutatakse või anonüümitakse nii, et neid ei saa enam konkreetse Kliendiga seostada.

Näiteks säilitatakse Kliendi isikuandmeid:

  • kuni kliendikonto kustutamiseni osas, milles Müüja töötleb Kliendi andmeid seoses kasutajakonto haldamisega, v.a andmed, mida on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või võimalike vaidluste lahendamiseks;
  • kuni 3 aastat pärast Tellimuse teostamist osas, milles Müüja säilitab Klientide ostuajalugu ja teavet konkreetsete Tellimuste sisu kohta;
  • kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat) osas, milles Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid seoses tsiviilnõuete ja vaidlustega;
  • kuni 7 aastat tehingu tegemise kalendriaasta lõpust osas, milles Müüja töötleb Klientide isikuandmeid raamatupidamisega seonduvalt;
  • tähtajatult või nõusoleku tagasivõtmiseni Kliendi poolt osas, milles Müüja töötleb isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste edastamiseks.

5.7. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

5.7.1. Müüja edastab Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele ulatuses, mis on vajalik punktis 4 toodud eesmärkide saavutamiseks, näiteks võib Müüja kasutada partnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena (näiteks IT-teenuste, sideteenuste, arhiiviteenuste, dokumentide hävitamise teenuse osutajad, maksete teostamiseks jne). Enne nendega koostöö alustamist veendub Müüja, et partner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast töötlemist Müüja poolt antud juhiste alusel ja ulatuses.  Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötlejale Maksekeskus AS-ile.

5.7.2. Lisaks edastame isikuandmeid:

  • Kliendi esindajale või tema poolt volitatud isikule.
  • Kliendi avalduse alusel teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õiguse teostamine).
  • Riigiasutustele (Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, kohus, Tarbijakaitseamet jne).

5.8. Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

5.8.1. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega saates päringu e-posti aadressile info@saaremaa.coop.ee ning nõuda andmete parandamist. Püsikliendiks registreeritud Klient saab isikuandmetega tutvuda ja teatud andmeid muuta ka oma kliendikontole sisse logides.

5.8.2. Kliendil on õigus nõuda ka oma andmete ülekandmist, kustutamist või töötlemise piiramist või lõpetamist kui andmete töötlemiseks ei ole enam vajadust või õiguslikku alust. Samuti on püsikliendiks registreeritud Kliendil õigus nõuda oma kasutajakonto sulgemist.

5.8.3. Konto sulgemiseks, isikuandmete ülekandmiseks teisele töötlejale, kustutamiseks või parandamiseks tuleb Kliendil saata vastav digiallkirjastatud avaldus Müüja e-posti aadressile info@saaremaa.coop.ee. Müüjal on õigus jätta Kliendi taotlus rahuldamata kui Kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

5.8.4. Kui Klient on avaldanud soovi saada Müüja uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda vajutades pakkumise juures näidatud vastavale lingile või saates vastavasisulise teavituse aadressile info@saaremaa.coop.ee. Enda poolt antud nõusolekuid saab Klient hallata ka eCoopi veebikeskkonnas logides oma personaalsele kasutajakontole.

5.8.5. Kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda Müüja andekaitsespetsialisti poole aadressil info@saaremaa.coop.ee, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.